Zákon č. 43/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-43
Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Účinnosť od 15.03.2014
Aktuálne znenie 15.03.2014

43

ZÁKON

z 29. januára 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 40/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „semien a“.

2. V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „semien a“.

3. Slovo „izomér“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 1 nahrádza slovom „stereoizomér“ v príslušnom tvare.

4. Slová „okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“ sa v celom texte prílohy č. 1 I. skupine omamných látok nahrádzajú slovami „okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 sa vypúšťa.

5. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa vypúšťa riadok „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol“.

6. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa pred riadok „1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)

5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín“.

7. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón“.

8. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyl-tiofenetylamín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín“.

9. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4- metyléndioxy-5-metoxyfenyl) propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán“.

10. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2- (pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón

3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón“.

11. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl) propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón“.

12. V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa za riadok „Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2 -(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol“.

13. V prílohe č. 1 II. skupine psychotropných látok sa za riadok „4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová“.

14. V prílohe č. 1 III. skupine psychotropných látok sa vypúšťa riadok „GHB, chemicky kyselina 4-hydro-xybutánová“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.