Oznámenie č. 401/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-401
Čiastka 114/2014
Platnosť od 30.12.2014
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 434/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Pôvodný predpis 30.12.2014

401

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

opatrenie z 18. decembra 2014 č. 286.998/2014-OSUR, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.

Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.