Oznámenie č. 387/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-387
Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Pôvodný predpis 23.12.2014

387

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Týmto opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/22497/2014-74

VZOR

OZNÁMENIE

o dátume schválenia účtovnej závierky

Vysvetlivky na vyplňovanie oznámenia o dátume schválenia individuálnej účtovnej závierky

(1) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený. SID predstavuje rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie.

(4) Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.

Použitá skratka

PSČ – poštové smerovacie číslo