Vyhláška č. 345/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o ohňostrojných prácach

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-345
Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Účinnosť od 20.12.2014
Aktuálne znenie 20.12.2014

345

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 1. decembra 2014

o ohňostrojných prácach

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 1 písm. g) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet vyhlášky

Táto vyhláška upravuje podmienky vykonávania ohňostrojných prác.

§ 2

Pravidlá zaobchádzania s pyrotechnickými výrobkami

(1) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami môžu byť prítomné len osoby, ktoré plnia úlohy v súvislosti s nakladaním, vykladaním a prepravou pyrotechnických výrobkov, uskladňovaním pyrotechnických výrobkov, predajom pyrotechnických výrobkov, prípravou pyrotechnických výrobkov na použitie a kontrolou pyrotechnických výrobkov.

(2) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami, ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky uskladnené, sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.

§ 3

Technologický postup ohňostrojných prác

Technologický postup ohňostrojných prác obsahuje

a) účel ohňostrojných prác,

b) vymedzenie pyrotechnických výrobkov,

c) rozmiestnenie a postupnosť odpaľovania pyrotechnických výrobkov vrátane použitých odpaľovacích zariadení a ich rozmiestnenie,

d) spôsob odpaľovania a obmedzujúce podmienky odpaľovania pyrotechnických výrobkov,

e) spôsob vykonania roznetu,

f) spôsob kontroly elektrického obvodu, výpočet odporu v roznetnom okruhu, určenie maximálnej hodnoty odporu roznetného okruhu,

g) spôsob ochrany pred účinkami ohňostrojných prác, zabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby a zabezpečenie opatrení ochrany pred požiarmi,

h) počet osôb, ktoré sú potrebné pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami,

i) popis miesta výkonu ohňostrojných prác a najbližšieho okolia s vymedzením manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,

j) spôsob vypratania a uzavretia manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,

k) prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov, núdzového signálu a spôsoby ich vyhlasovania,

l) miesto odpalu,

m) čakaciu dobu po odpale,

n) určenie bezpečnej vzdialenosti pre odpaľovačov ohňostrojov,

o) predpísané a zakázané úkony pri výkone ohňostrojných prác.

p) spôsob vykonania prehliadky miesta odpalu a miest predpokladaného dopadu zvyškov odpálených pyrotechnických výrobkov,

q) spôsob vykonania prehliadky zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich častí na mieste odpalu a miestach dopadu,

r) opatrenia pri zlyhavkách a postupy pri likvidácii zlyhaviek,

s) oprávnenie a zodpovednosť jednotlivých osôb vykonávajúcich ohňostrojné práce,

t) druh, spôsob a rozsah použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,

u) situačný výkres s mierkou a nákresom miesta plánovaných ohňostrojných prác, v ktorom je vyznačený bezpečnostný okruh, manipulačný priestor, miesto odpalu, nehnuteľnosti a okolie v okruhu minimálne dvojnásobku stanovenej bezpečnostnej vzdialenosti od miesta odpalu.

§ 4

Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor

(1) Pre všetky ohňostrojné práce sa vymedzí bezpečnostný okruh a manipulačný priestor. Za uzavretie a uvoľnenie bezpečnostného okruhu a manipulačného priestoru zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý určuje ich vymedzenie.

(2) Bezpečnostný okruh sa zabezpečuje tak, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Bezpečnostný okruh sa vyčistí a uzavrie najneskôr 30 minút pred plánovaným začatím ohňostrojných prác a po vykonaní úkonov po ukončení ohňostrojných prác sa bezpečnostný okruh uvoľní.

(3) Ak sa v bezpečnostnom okruhu nachádzajú ľahko zápalné látky, vedúci odpaľovač ohňostrojov prijme opatrenia pre zabezpečenie ich ochrany pred požiarmi.

(4) Vedúci odpaľovač ohňostrojov určí manipulačný priestor tak, aby sa v súvislosti s postupom odpaľovania zabezpečili podmienky na bezpečné odpaľovanie pyrotechnických výrobkov.

(5) Manipulačný priestor je potrebné vypratať a uzavrieť najneskôr pred dopravením pyrotechnických výrobkov určených na vykonanie ohňostrojných prác.

(6) V manipulačnom priestore a vo vnútri bezpečnostného okruhu sa po ich uzavretí môžu zdržiavať len osoby oboznámené s technologickým postupom vykonávania ohňostrojných prác, ktoré vedúci odpaľovač ohňostrojov písomne určil.

(7) Kontrolné a dozorné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a do vnútra bezpečnostného okruhu len s vedomím vedúceho odpaľovača ohňostrojov.

§ 5

Vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

Odpaľovač ohňostrojov je pri príprave, odpaľovaní pyrotechnických výrobkov, kontrole odpaliska zneškodňovaní a likvidácii zlyhaviek a upratovaní zvyškov pyrotechnických výrobkov po vykonaných ohňostrojných prácach vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

§ 6

Odpaľovacie zariadenia

(1) Odpaľovacie zariadenia použité pri ohňostrojných prácach sú vyhotovené tak, aby bol zabezpečený bezpečný výmet pyrotechnických výrobkov, bezpečnosť v manipulačnom priestore a v priestore odpaľovania pyrotechnických výrobkov.

(2) Odpaľovacie zariadenia sa nasmerujú tak, aby bol korigovaný spád vetrom unášaných zvyškov pyrotechnických výrobkov.

(3) Medzi jednotlivými zostavami odpaľovacích zariadení je manipulačný priestor určený v technologickom postupe ohňostrojných prác.

§ 7

Odpálenie ohňostroja

(1) Vedúci odpaľovač ohňostrojov sa pred začatím ohňostrojných prác presvedčí, či sú splnené všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku určené v technologickom postupe a v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác.

(2) Vedúci odpaľovač ohňostrojov pred začatím ohňostrojných prác oboznámi každého odpaľovača ohňostroja s povinnosťami a úlohami, ktoré bude plniť pri odpaľovaní ohňostroja. Každý odpaľovač ohňostrojov je oboznámený s činnosťou ostatných odpaľovačov ohňostrojov.

(3) V prípade hroziaceho nebezpečenstva vedúci odpaľovač ohňostrojov preruší, prípadne predčasne ukončí ohňostrojné práce.

§ 8

Postup po ukončení ohňostrojných prác

(1) Po ukončení ohňostrojných prác vedúci odpaľovač ohňostrojov zabezpečí, aby sa po uplynutí čakacej doby vykonala prehliadka odpaľovacích zariadení a miesta odpalu. Ak sa ohňostrojné práce vykonávajú za tmy, prehliadka sa zopakuje pri dennom svetle, najbližšie ráno po rozvidnení.

(2) Vedúci odpaľovač ohňostrojov po prehliadke zabezpečí vyčistenie priestorov odpaľovacích zariadení a miesta odpalu od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí.

(3) Nájdené zlyhavky a nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa po skončení prehliadky bezodkladne zničia v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu.

(4) Zničenie zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov vykoná vedúci odpaľovač ohňostrojov alebo ním v technologickom postupe určený alebo poverený odpaľovač ohňostrojov a o ich zničení vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou zápisnice o vykonaní ohňostrojných prác.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. decembra 2014.


Pavol Pavlis v. r.