Oznámenie č. 329/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-329
Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Pôvodný predpis 28.11.2014

329

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov .

Týmto opatrením sa v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie dopĺňajú príjmové a výdavkové podpoložky pre osobitné vykazovanie nezrovnalostí za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a prostriedky spolufinancovania.

V návrhu opatrenia je tiež premietnutá zmena, ktorá zohľadňuje vykazovanie vojenských výdavkov v súlade s metodikou ESA 2010.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-42, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.) a opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 291005 znie:

„Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania".

2. V prílohe tretej časti písmene B. sa vypúšťa podpoložka „633014 Vojenská výstavba a obstaranie budov vojenského charakteru".

3. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 637 dopĺňa podpoložkami 637038 a 637039, ktoré znejú:

„637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania

637039 Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené v podpoložke 637038".

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií