Vyhláška č. 165/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-165

(v znení č. 193/2017 Z. z.)

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.08.2017
Aktuálne znenie 01.08.2017

165

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z 13. júna 2014

o filmovom projekte

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Minimálny časový rozsah filmového projektu

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý

a) pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel1) s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút,

b) je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom primárne určeným pre televízne vysielanie s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút, alebo

c) je viacdielnym dokumentárnym alebo animovaným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút.

§ 2

Kritériá kultúrneho testu a vzor tlačiva kultúrneho testu

(1) Kritériá kultúrneho testu sa členia na

a) základné,

b) kultúrne,

c) realizačné.

(2) Filmový projekt, na realizáciu ktorého možno poskytnúť podľa § 22a ods. 1 zákona finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, spĺňa kritériá kultúrneho testu, ak audiovizuálne dielo spĺňa základné kritérium a z celkového počtu bodov kultúrneho testu dosiahlo najmenej 24 bodov, z toho najmenej 9 bodov za kultúrne kritériá.

(3) Kritériá kultúrneho testu sú uvedené vo vzore tlačiva kultúrneho testu, ktorý je uvedený v prílohe.

§ 3

Minimálna suma oprávnených výdavkov

(1) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je

a) 150 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z jedného samostatného audiovizuálneho diela, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c),

b) 300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).

(2) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Marek Maďarič v. r.


Príloha k vyhláške č. 165/2014 Z. z.

VZOR TLAČIVA

KULTÚRNY TEST
 
Názov audiovizuálneho diela:
Základné kritérium:
 Dielo nemá pornografický charakter.áno/nie
 
Kultúrne kritériá:
č.kritériumbodovaniebody
1Dielo zobrazuje, využíva alebo prezentuje skutočné alebo fiktívne udalosti, osobnosti alebo lokality, ktoré sú významnou súčasťou slovenskej alebo európskej kultúry, histórie alebo prírodného dedičstva, alebo ktoré súvisia s univerzálne významnou udalosťou alebo námetom filmu je literárne alebo iné umelecké dielo s výraznou kultúrnou hodnotou.áno – 5
nie – 0
 
2Téma diela je založená na zobrazení významnej spoločenskej hodnoty v európskom kontexte, ako napríklad kultúrna rozmanitosť, sloboda, spravodlivosť, solidarita, tolerancia, rovnosť, ochrana práv detí, ochrana menšín alebo ľudských práv, ochrana životného prostredia, rešpektovanie tradícií kultúry alebo rodiny. áno – 5
nie – 0
 
3Väčšina diela je nakrútená v pôvodnom jazyku, ktorý je niektorým z jazykov európskych krajín, národov alebo etnických skupín žijúcich v Európe.áno – 4
nie – 0
 
4Dielo významnou mierou prispieva k rozvoju niektorého z audiovizuálnych žánrov alebo k rozvoju kreativity a originality audiovizuálneho spôsobu zobrazovania skutočnosti.áno – 4
nie – 0
 
5Na vytvorení diela sa podieľajú režisér, scenárista, kameraman, architekt, kostýmový výtvarník, autor hudby komponovanej pre dielo alebo herec v hlavnej úlohe, ktorí za svoju predchádzajúcu tvorbu získali ocenenia na významných svetových kultúrnych podujatiach alebo nominácie na významné ceny v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry.áno – 4
nie – 0
 
6Dielo efektívne prispieva k rozvoju audiovizuálnej výchovy alebo  hodnotovej orientácie detí a mládeže.áno – 2
nie – 0
 
 Počet bodovMaximálnyDosiahnutý
  24 
 
Realizačné kritériá:
č.kritériumbodovaniebody
1Osoby zúčastnené na tvorbe a výrobe filmu sú občania niektorého zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru:  
1.1hlavný režisér alebo druhý režisér,áno – 1
nie – 0
 
1.2producent, koproducent alebo výkonný producent,áno – 1
nie – 0
 
1.3scenárista, autor námetu alebo autor dialógov,áno – 0,5
nie – 0
 
1.4hlavný kameraman alebo druhý kameraman,áno – 0,5
nie – 0
 
1.5herec v hlavnej úlohe,áno – 0,5
nie – 0
 
1.6herec vo vedľajšej úlohe,áno – 0,5
nie – 0
 
1.7autor alebo interpret hudby komponovanej pre dielo,áno – 0,5
nie – 0
 
1.8architekt alebo výtvarník,áno – 0,5
nie – 0
 
1.9kostýmový návrhár, áno – 0,5
nie – 0
 
1.10strihač, áno – 0,5
nie – 0
 
1.11vedúci výroby rekvizít, áno – 0,5
nie – 0
 
1.12umelecký maskér, áno – 0,5
nie – 0
 
1.13vedúci produkcie, postprodukcie alebo vizuálnych efektov,áno – 0,5
nie – 0
 
1.14asistent niektorej z profesií – architekt alebo výtvarník, kostýmový návrhár, strihač, vedúci výroby rekvizít, umelecký maskér.áno – 0,1 až 0,
nie – 0
 
2Predpokladané zabezpečenie distribúcie diela v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.áno – 1 až 4
nie – 0
 
3Nakrúcanie diela v lokalitách alebo v štúdiách v Slovenskej republike.áno – 1 až 4
nie – 0
 
4Využitie dodávateľských služieb na území Slovenskej republiky.áno – 4
nie – 0
 
5Využitie zvukovej alebo obrazovej postprodukcie v Slovenskej republike.áno – 1 až 4
nie – 0
 
 Počet bodovMaximálnyDosiahnutý
  24 

Vysvetlivky:

1. Za kritériá 1.1 a 1.2 sa udeľuje maximálne 1 bod za každé kritérium.

2. Za kritériá 1.3 až 1.8 a 1.13 sa udeľuje maximálne 0,5 bodu za každé kritérium.

3. Za kritérium 1.14 sa udeľuje 0,1 bodu za každú profesiu, najviac však 0,5 bodu.

4. Za kritérium 2 sa udeľuje za každý štát 1 bod, najviac však 4 body.

5. Za kritérium 3 sa udeľujú body nasledovne:

a) 1 bod, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového počtu dní nakrúcania,

b) 2 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového počtu dní nakrúcania,

c) 3 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového počtu dní nakrúcania,

d) 4 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového počtu dní nakrúcania.

6. Za kritérium 5 sa udeľujú body nasledovne:

a) 1 bod, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového počtu dní postprodukcie,

b) 2 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového počtu dní postprodukcie,

c) 3 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového počtu dní postprodukcie,

d) 4 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového počtu dní postprodukcie.

Poznámky pod čiarou

1) § 82 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.