Oznámenie č. 148/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-148
Čiastka 53/2014
Platnosť od 05.06.2014
Účinnosť od 01.11.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2014.

Aktuálne znenie 01.11.2014

148

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 16. októbra 2013 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z. a oznámenie č. 72/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2014.

K oznámeniu č. 148/2014 Z. z.

ZMENY

VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

1. Pravidlo 164 vrátane nadpisu znie:

„Pravidlo 164

Jednotnosť vynálezu a ďalšie rešerše

(1) Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ doplnkovej európskej rešerše, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu

(a) vyhotoví čiastočnú správu o doplnkovej európskej rešerši pre tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle znenia čl. 82, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch ako prvé,

(b) informuje prihlasovateľa, že za vypracovanie správy o doplnkovej európskej rešerši na ostatné vynálezy musí byť v lehote dvoch mesiacov zaplatený dodatočný poplatok na každý ďalší vynález a

(c) vyhotoví správu o doplnkovej európskej rešerši na časti prihlášky, ktoré sa vzťahujú na vynálezy, za ktoré bol zaplatený dodatočný poplatok.

(2) Ak nie je vyhotovená správa o doplnkovej európskej rešerši a prieskumové oddelenie zistí, že v písomnostiach prihlášky, ktoré slúžia ako základ pre prieskum vynálezu alebo skupinu vynálezov v zmysle znenia čl. 82, sa uplatňujú nároky, ktoré neboli preskúmané Európskym patentovým úradom ako orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgánom pre vyhotovenie správy o medzinárodnej doplnkovej rešerši, prieskumové oddelenie

(a) informuje prihlasovateľa, že rešerš sa vykoná na každý vynález, za ktorý bude v lehote dvoch mesiacov zaplatený poplatok

(b) zverejní výsledky každej rešerše vykonanej podľa písmena a) spolu

– s oznámením podľa čl. 94 ods. 3 a pravidla 71 ods. 1 a 2, v ktorom dá prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k týmto výsledkom a zmeniť opis, nároky a výkresy alebo

– s oznámením podľa pravidla 71 ods. 3, a

(c) v prípade potreby v oznámení vydanom v zmysle písmena b), vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález alebo skupinu vynálezov v zmysle znenia čl. 82, na ktorý rešeršnú správu vypracoval Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgán pre vyhotovenie správy o medzinárodnej doplnkovej rešerši, alebo na ktorý bola vykonaná rešerš podľa postupu uvedenom v písmene a).

(3) V postupe uvedenom v ods. 2 písm. a) sa pravidlá 62 a 63 uplatnia primerane.

(4) Pravidlo 62 a pravidlo 70 ods. 2 sa nepoužijú na výsledky rešerší vykonaných podľa odseku 2.

(5) Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 alebo 2 bude vrátený, ak o to prihlasovateľ požiada a prieskumové oddelenie zistí, že oznámenie podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. a) nebolo oprávnené.“.

2. V pravidle 135 odsek 2 znie:

(2) Pokračovanie v konaní je vylúčené vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje čl. 121 ods. 4 a na lehoty podľa pravidla 6 ods. 1, pravidla 16 ods. 1 písm. a), pravidla 31 ods. 2, pravidla 36 ods. 2, pravidla 40 ods. 3, pravidla 51 ods. 2 až 5, pravidla 52 ods. 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, pravidla 112 ods. 2 a pravidla 164 ods. 1 a 2.“.

Článok 2

Pravidlá 164 a 135 v znení čl. 1 tohto rozhodnutia platia od 1. novembra 2014.

Článok 3

(1) Pravidlo 164 ods. 1 v znení čl. 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na akúkoľvek prihlášku, pre ktorú k 1. novembru 2014 nebola vypracovaná doplnková európska rešerš podľa čl.153 ods. 7 Európskeho patentového dohovoru.

(2) Pravidlo 164 ods. 2 v znení čl. 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na akúkoľvek prihlášku, pre ktorú k 1. novembru 2014 nebolo vypracované prvé oznámenie podľa čl. 94 ods. 3 Európskeho patentového dohovoru a pravidla 71 ods. 1 a 2 alebo prípadne podľa pravidla 71 ods. 3.

V Mníchove, 16. októbra 2013

Anglicke znenie textu