Oznámenie č. 138/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-138
Čiastka 48/2014
Platnosť od 30.05.2014
Redakčná poznámka

Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

Pôvodný predpis 30.05.2014

138

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2010 bol v Kampale prijatý Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

Národná rada Slovenskej republiky s prijatím Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu vyslovila súhlas uznesením č. 1084 z 26. marca 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 10. apríla 2014.

Listina o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu bola uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov, 28. apríla 2014.

Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

K oznámeniu č. 138/2014 Z. z.

DODATOK K ČLÁNKU 8 RÍMSKEHO ŠTATÚTU MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU

Za článok 8 ods. 2 písm. e) sa vkladá nasledujúci text:

„(xiii) Používanie jedu alebo otrávených zbraní,

(xiv) používanie dusivých, jedovatých alebo iných plynov a všetkých analogických kvapalín, materiálov alebo zariadení,

(xv) používanie guliek, ktoré sa ľahko rozťahujú alebo splošťujú v ľudskom tele, ako sú guľky s tvrdým obalom, ktorý úplne nekryje jadro alebo je narezaný.“.

Anglické znenie textu