Opatrenie č. 109/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-109
Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Účinnosť od 30.04.2014
Aktuálne znenie 30.04.2014

109

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 je 9 888 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2014.


Ján Richter v. r.