Redakčné oznámenie č. r2/c48/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 154/2013 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-c48-r2
Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.07.2013
Aktuálne znenie 01.07.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. 1 bode 5 majú byť namiesto slov „podľa odsekov 1 a 2a“ správne uvedené slová „podľa odsekov 1 a 2 a“.