Redakčné oznámenie č. r1/c111/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-c111-r1
Čiastka 111/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Aktuálne znenie 01.01.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.

V bode 37 má byť na konci uvedený tento text:

„Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

13) STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

14) STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.“.