Oznámenie č. 67/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2013 – 2017

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-67
Čiastka 19/2013
Platnosť od 29.03.2013
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 5. marca 2013 v súlade s článkom 20.

Pôvodný predpis 29.03.2013

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. marca 2013 bol v Moskve podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2013 – 2017.

Program nadobudol platnosť 5. marca 2013 v súlade s článkom 20.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.