Oznámenie č. 63/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-63
Čiastka 17/2013
Platnosť od 27.03.2013
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2013. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2013.

Pôvodný predpis 27.03.2013

63

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 27. júna 2012 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z. a oznámenie č. 477/2010 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2013.

Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2013.

K oznámeniu č. 63/2013 Z. z.

ZMENY

Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

1. Pravidlo 53 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

Odsek 3 znie:

(3) Ak nie je skoršia prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a platnosť uplatnenia práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, aby podal preklad tejto prihlášky v jednom z úradných jazykov v stanovenej lehote. Alternatívne je možné predložiť vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 2 platí primerane. Ak nie je požadovaný preklad skoršej prihlášky podaný včas, právo prednosti pre európsku patentovú prihlášku alebo pre európsky patent vo vzťahu k tejto prihláške zaniká. Prihlasovateľ alebo majiteľ európskeho patentu bude riadne informovaný.“.

Článok 2

(1) Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2013.

(2) Pravidlo 53 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) zmenené článkom 1 tohto rozhodnutia sa bude uplatňovať pre európske prihlášky a Euro-PCT prihlášky a takisto aj pre európske patenty, pre ktoré nebola k dátumu nadobudnutia účinnosti zmeneného pravidla vydaná výzva podľa pravidla 53 odseku 3 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru).

V Mníchove 27. júna 2012

Anglické znenie textu