Rozhodnutie č. 431/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-431
Čiastka 101/2013
Platnosť od 19.12.2013
Pôvodný predpis 19.12.2013

431

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. decembra 2013

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.


Pavol Paška v. r.