Vyhláška č. 399/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-399
Čiastka 95/2013
Platnosť od 30.11.2013
Účinnosť od 01.12.2013
Aktuálne znenie 01.12.2013

399

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 22. novembra 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z. a vyhlášky č. 148/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:

c) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2) ak boli vklad alebo časť vkladu splatené pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 60 ods. 5 Obchodného zákonníka.“.

2. V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:

f) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2)“.

3. V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:

e) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2)“.

4. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto výpisu z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúceho splatenie peňažných vkladov alebo ich častí pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 768l ods. 1 Obchodného zákonníka.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.


Tomáš Borec v. r.