Oznámenie č. 330/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-330
Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Najbližšie účinné znenie 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pôvodný predpis 25.10.2013

330

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. septembra 2013 č. 7/2013 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358 /1999 Z. z.) v znení opatrenia z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2005 č. 6/2005 (oznámenie č. 593/2005 Z. z.), opatrenia z 28. októbra 2008 č. 19/2008 (oznámenie č. 426/2008 Z. z.) a opatrenia z 15. decembra 2009 č. 10/2009 (oznámenie č. 573/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.