Zákon č. 33/2013 Z. z.Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-33
Čiastka 10/2013
Platnosť od 26.02.2013
Účinnosť od 01.03.2013 do31.12.2017
Zrušený 280/2017 Z. z.
Znenie 01.03.2013

33

ZÁKON

z 5. februára 2013

o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje poskytovanie podpory v roku 2013 osobe podnikajúcej v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výsledkom je výroba poľnohospodárskych produktov1) (ďalej len „žiadateľ“) formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „dotácia“) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.2)

§ 2

(1) Dotácia sa poskytuje žiadateľovi, ktorý

a) spotrebúva na poľnohospodársku prvovýrobu minerálny olej podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 (ďalej len „minerálny olej“),

b) nakúpi na účely svojho podnikania preukázateľne zdanený minerálny olej3) na daňovom území4),

c) vedie evidenciu o spotrebe minerálneho oleja,

d) nie je podnikom v ťažkostiach.

(2) Splnenie podmienok podľa odseku 1 preukazuje žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len „platobná agentúra“)

a) dokladom, že predmetom jeho podnikania je poľnohospodárska prvovýroba,

b) dokladom o kúpe minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území,

c) výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja,

d) písomným vyhlásením, že nie je podnikom v ťažkostiach.

(3) Splnenie podmienok podľa osobitného predpisu6) preukazuje žiadateľ platobnej agentúre dokladmi podľa osobitného predpisu.7)

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) predkladá žiadateľ platobnej agentúre do 31. marca 2013 na základe výzvy na predkladanie žiadosti zverenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle. Súčasťou výzvy na predkladanie žiadosti sú kritériá na hodnotenie podniku v ťažkostiach.

(5) Doklady podľa odseku 2 písm. a) a d) a odseku 3 sú prílohou žiadosti.

(6) Doklady podľa odseku 2 písm. b) a c) predkladá žiadateľ platobnej agentúre najneskôr do 15. októbra 2013.

(7) Platobná agentúra po vyhodnotení všetkých prijatých žiadostí doručí žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

§ 3

(1) Platobná agentúra poskytuje dotáciu v sume 0,153 eura/1 minerálneho oleja, a to najviac do množstva

a) 25,45 l/ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej žiadateľom,

b) 54,30 l/veľká dobytčia jednotka v chove žiadateľa.

(2) Spôsob určenia výmery poľnohospodárskej pôdy žiadateľa a spôsob určenia počtu veľkých dobytčích jednotiek žiadateľa uvedie platobná agentúra vo výzve na predkladanie žiadosti.

(3) Ak limit výdavkov na dotácie je menší ako súčet súm požadovaných dotácií, každá dotácia je rovnomerne krátená.

§ 4

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania dotácie vykonáva platobná agentúra.

(2) Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok a podmienok podľa § 2 sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitého predpisu.8)

§ 5

(1) Platobná agentúra je povinná poskytnúť orgánu vykonávajúcemu správu spotrebnej dane z minerálnych olejov9) podľa sídla žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia, prehľad poskytnutých dotácií, a to do 31. januára 2014.

(2) Ak orgán oprávnený vykonávať správu spotrebnej dane z minerálnych olejov zistí pri výkone daňového dozoru alebo daňovej kontroly skutočnosti vyvolávajúce pochybnosti o splnení podmienok na poskytnutie dotácie, oznámi zistené skutočnosti platobnej agentúre. Podnet správcu dane platobná agentúra preverí, a ak zistí porušenie finančnej disciplíny, postupuje podľa osobitného predpisu.8)

§ 6

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie, ktoré sú uvedené v prílohe.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha k zákonu č. 33/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1, Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

2) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 15 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.

5) § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

6) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

7) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

8) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.