Opatrenie č. 328/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-328
Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 31.10.2013
Aktuálne znenie 31.10.2013

328

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. októbra 2013,

ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Na rok 2014 sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a zákona takto:

a) 68 eur pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov,

b) 159 eur pre fyzickú osobu neuvedenú v písmene a).


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.


Ján Richter v. r.