Vyhláška č. 166/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2010 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-166
Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013
Aktuálne znenie 01.07.2013

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. júna 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2010 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa šiesty bod.

2. V § 3 ods. 2 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

s) polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená s) až ac) sa označujú ako písmená t) až ad).

3. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).

4. V § 5 ods. 2 písmená f) a g) znejú:

f) polokošeľa s krátkymi rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,

g) polokošeľa s krátkymi rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,“.

5. V § 5 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená i) až x).

6. V § 6 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).

7. V § 10 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená g) až q).

8. V § 11 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) polokošeľa s krátkymi rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená g) až q).

9. V prílohe v časti Služobná rovnošata vzor 98 – muž sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:

Obrázok 01

“.

10. V prílohe v časti Služobná rovnošata vzor 07 zelená sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:

Obrázok 04

“.

11. V prílohe sa vypúšťa časť Označenie hodnostné vyšívané k služobnej rovnošate vzor 07 čiernej pre duchovných.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Robert Kaliňák v. r.