Vyhláška č. 157/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-157
Čiastka 37/2013
Platnosť od 20.06.2013
Účinnosť od 01.09.2013
Aktuálne znenie 01.09.2013

157

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 4. júna 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu.“.

2. V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „do 31. marca“.

3. V § 11 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca okrem výnimky ustanovenej v odseku 9.“.

Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.

4. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

5. V § 11 ods. 9 písm. c) sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.

6. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§17b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov.“.

7. V prílohe časti III predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA znie:

„Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Úlohy z jazyka

zvuková rovina jazyka a pravopis,

významová/lexikálna rovina jazyka,

tvarová/morfologická rovina jazyka,

skladobná/syntaktická rovina jazyka,

sloh,

jazykoveda,

jazyk a reč,

učenie sa,

práca s informáciami,

jazyková kultúra,

komunikácia.

Úlohy z literatúry

všeobecné pojmy,

literárne obdobia a smery,

literárne druhy,

literárne žánre,

štruktúra literárneho diela,

štylizácia textu,

metrika.

Všeobecné pomôcky

Krátky slovník slovenského jazyka

Synonymický slovník slovenčiny

Pravidlá slovenského pravopisu

Hodnotenie

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec

Vzorec 01

alebo vzorec

Vzorec 02

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.

d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť aj v pomere 2 : 3. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec

Vzorec 03

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2.

Ustanovenie tohto písmena sa uplatňuje do 31. augusta 2015.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 40 minút.“.

8. V prílohe časti IV vo Všeobecných pokynoch treťom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Dušan Čaplovič v. r.