Vyhláška č. 118/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-118
Čiastka 30/2013
Platnosť od 24.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013
Aktuálne znenie 01.06.2013

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 13. mája 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 30 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je hranica uznaného lesného porastu totožná s hranicou jednotky priestorového rozdelenia lesa vyznačenou podľa osobitného predpisu,8a) uznaný lesný porast sa v teréne neoznačuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 27 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.“.

2. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Na označenie semenného zdroja uznaného na viac ako jeden rok sa ustanovenia odsekov 1 až 5 použijú primerane.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

3. V § 12 ods. 7 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri semennom zdroji osoba, na ktorej podnet bol semenný zdroj uznaný.“.

4. V § 16 odsek 11 znie:

(11) Pri obnove lesa a zalesňovaní sa lesný reprodukčný materiál

a) drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s tým istým lesným vegetačným stupňom11) alebo o stupeň vyšším lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu; za výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu sa považuje lesný vegetačný stupeň, v ktorom má pôvod uznaný zdroj lesného reprodukčného materiálu, z ktorého je lesný reprodukčný materiál použitý na obnovu lesa a zalesňovanie získaný alebo dopestovaný,

b) drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s lesným vegetačným stupňom o dva stupne vyšším lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu, len so súhlasom centra,

c) drevín uvedených v § 16 ods. 2 mimo semenárskych oblastí a ostatných drevín používa na území s tým istým lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu, alebo najviac o dva stupne vyšším lesným vegetačným stupňom,

d) s výškovým pôvodom v druhom lesnom vegetačnom stupni používa aj na území s prvým lesným vegetačným stupňom.“.

5. V § 20 ods. 5 písmeno b) znie:

b) sadbovom materiáli do 15. októbra kalendárneho roka; v oznámení sa uvedie stav k 30. septembru kalendárneho roka vrátane sadbového materiálu, ktorý bol dopestovaný a uvedený na trh pred 30. septembrom kalendárneho roka a nebol uvedený v oznámení o produkcii za predchádzajúci kalendárny rok.“.

6. V prílohe č. 25 časti B sa vypúšťajú slová „Zabezpečí činnosť prostredníctvom:“, „Meno, priezvisko, titul:“, „Dátum narodenia:“, „Miesto narodenia:“, „Adresa trvalého pobytu:“ a „Číslo osvedčenia:“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.


Ľubomír Jahnátek v. r.