Opatrenie č. 103/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-103
Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013
Účinnosť od 30.04.2013
Aktuálne znenie 30.04.2013

103

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. apríla 2013,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 je 9 660 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2013.


Ján Richter v. r.