Redakčné oznámenie č. r2/c33/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-c33-r2
Čiastka 33/2012
Platnosť od 19.04.2012
Pôvodný predpis 19.04.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

Pätnásty bod má správne znieť:

15. V § 22 ods. 2 písmeno e) znie:

e) zistený stav zveri podľa § 36 do 1. apríla,“.“.