Vyhláška č. 8/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-8
Čiastka 4/2012
Platnosť od 20.01.2012
Účinnosť od 01.02.2012
Aktuálne znenie 01.02.2012

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. januára 2012,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky č. 225/2007 Z. z. a vyhlášky č. 446/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e).

2. V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:

e) na odmenu skladníka materiálu civilnej ochrany pre jednotku civilnej ochrany zriadenú obcou a prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľov obce, ak tieto prostriedky nezabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.“.

3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

4. V § 2 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, sú výdavky obvodného úradu a obce

a) na záchranné práce,

b) na evakuáciu,

c) za poskytnutie vecného prostriedku právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

d) za vecný prostriedok, ktorý obvodný úrad alebo obec prevzala ako vecné plnenie a ktorý nemožno vrátiť pre poškodenie alebo znehodnotenie,

e) na náhradu škody, ktorá vznikla vecným plnením právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poskytla vecné plnenie,

f) na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku2) za účasť na osobných úkonoch,

g) na odmenu za vykonávanie časovo obmedzených prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,

h) na stravovanie a ubytovanie osoby, ktorá poskytla vecné plnenie alebo osobné úkony,

i) za poskytnutie priestorov a prostriedkov na núdzové ubytovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a osôb, ktoré vykonávajú záchranné práce,

j) na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku2) a cestovné náhrady3) člena krízového štábu obvodného úradu a člena krízového štábu obce.

(4) Požiadavky obce na úhradu výdavkov podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú na príslušnom obvodnom úrade, ktorý ich overí. Výdavky podľa odseku 3 možno uhrádzať priebežne počas mimoriadnej situácie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


Daniel Lipšic v. r.