Vyhláška č. 63/2012 Z. z.Vyhláška Poštového regulačného úradu o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-63
Čiastka 19/2012
Platnosť od 23.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012
Aktuálne znenie 01.03.2012

63

VYHLÁŠKA

Poštového regulačného úradu

z 2. februára 2012

o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby

Poštový regulačný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 68 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti o určení neprimeranej finančnej záťaže čistých nákladov univerzálnej služby (ďalej len „čisté náklady“) pre poskytovateľa univerzálnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) podľa § 57 zákona,

b) vzorec výpočtu čistých nákladov podľa § 56 zákona,

c) spôsob, akým sa posudzuje nákladová efektívnosť poskytovania univerzálnej služby, výnosy a trhová výhoda podľa § 56 ods. 2 zákona,

d) vzor tlačiva na vyčíslenie čistých nákladov a vyčíslenie celkových nákladov podľa § 57 ods. 2 zákona a podklady potrebné na výpočet čistých nákladov,

e) podrobnosti o spôsobe výpočtu príspevku poštového podniku do kompenzačného fondu podľa § 58 zákona.

§ 2

Neprimeraná finančná záťaž

(1) Neprimeraná finančná záťaž čistých nákladov je podľa § 57 ods. 1 zákona podmienkou vzniku nároku na náhradu čistých nákladov z kompenzačného fondu.

(2) Skutočnosť, či čisté náklady dosahujú takú sumu, že nie je vzhľadom na hospodársku situáciu poskytovateľa možné od neho spravodlivo požadovať, aby ich znášal, posudzuje podľa § 57 ods. 1 zákona úrad v konaní o určení predbežných čistých nákladov a čistých nákladov podľa § 57 ods. 3 a 5 zákona.

(3) Úrad na účely určenia, či nastal stav, ktorý je podľa § 57 ods. 1 zákona neprimeranou finančnou záťažou, posudzuje skutočnosti podľa prílohy č. 1.

§ 3

Výpočet čistých nákladov, nákladová efektívnosť a trhová výhoda

(1) Na výpočet čistých nákladov sa ako základ použijú údaje z účtovníctva poskytovateľa vedeného podľa § 54 zákona.

(2) Postup výpočtu čistých nákladov a spôsob posudzovania nákladovej efektívnosti poskytovania univerzálnej služby, výnosov a trhovej výhody podľa § 57 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

Vyčíslenie čistých nákladov a celkových nákladov a podklady potrebné na výpočet čistých nákladov

(1) Vyčíslenie čistých nákladov a vyčíslenie celkových nákladov poskytovateľa podľa § 57 ods. 2 zákona predkladá poskytovateľ do 31. augusta kalendárneho roka, za ktorý sú tieto náklady vyčíslené, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Podklady potrebné na výpočet čistých nákladov sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5

Príspevok poštového podniku

Výpočet výšky príspevku poštového podniku a podiel poskytovateľa podľa § 58 zákona je uvedený v prílohe č. 5.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


Ján Fľak v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

Posudzovanie a určenie neprimeranej finančnej záťaže

Úrad na účely určenia, či nastal stav, ktorý je podľa § 57 ods. 1 zákona neprimeranou finančnou záťažou, posudzuje,

a) či čisté náklady obsahujú len preukázateľné a ekonomicky oprávnené náklady, a to priame náklady, ako aj nepriame náklady poskytovateľa vynaložené na poskytovanie univerzálnej služby,

b) či rozdiel medzi čistými nákladmi a nehmotnými výhodami je kladný,

c) rozsah, v akom čisté náklady ovplyvnili rentabilitu výnosov poskytovateľa,

d) veľkosť rozdielu medzi rentabilitou výnosov poskytovateľa a ostatných poštových podnikov,

e) úroveň využívania univerzálnej služby, jej vývoj, výsledok hospodárenia a vplyv na hospodársku situáciu poskytovateľa,

f) pomer medzi čistými nákladmi a celkovými výnosmi z univerzálnej služby,

g) trhový podiel poskytovateľa na trhu univerzálnej služby a zameniteľných poštových služieb.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

Postup výpočtu čistých nákladov a spôsob posudzovania nákladovej efektívnosti poskytovania univerzálnej služby, výnosov a trhovej výhody podľa § 56 ods. 2 zákona

(1) Výpočet čistých nákladov zahŕňa

a) čisté náklady vynaložené na poskytovanie univerzálnej služby v súlade s podmienkou nákladovej efektívnosti jej poskytovania podľa § 56 ods. 2 zákona, a to priame náklady, ako aj časť nepriamych nákladov súvisiacich s poskytnutou univerzálnou službou,

b) primeraný zisk v súlade s podmienkou prihliadania na výnosy poskytovateľa z poskytovania univerzálnej služby podľa § 56 ods. 2 zákona a

c) trhovú výhodu podľa § 56 ods. 2 zákona.

(2) Pri výpočte čistých nákladov sa zohľadní vplyv plnenia povinnosti poskytovateľa na náklady a výnosy poskytovateľa, pričom sa dodržiavajú tieto princípy:

a) zohľadnia sa iba náklady súvisiace s poskytovaním univerzálnej služby v kvalite podľa zákona, a to najmä podľa požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby (§ 41 zákona) a poštovej licencie,

b) v súlade s podmienkou zohľadnenia výnosov z poskytovania univerzálnej služby podľa § 56 ods. 2 zákona sa započítajú len tie časti univerzálnej služby, pri ktorých má poskytovateľ stratu alebo ktoré sa vykonávajú za takých podmienok a nákladov, ktoré nezodpovedajú obvyklým obchodným podmienkam a ktoré by bez povinnosti univerzálnej služby poskytovateľ neposkytoval alebo poskytoval za iných podmienok,

c) čisté náklady je potrebné vypočítať tak, aby sa dodržala zásada transparentnosti,

d) oddelené čisté náklady je potrebné sčítať tak, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu,

e) poskytovateľ má právo pri poskytovaní univerzálnej služby tvoriť primeraný zisk, ktorý by mal dosahovať stupeň ziskovosti prostriedkov, aký by dosahoval bez povinnosti poskytovania univerzálnej služby,

f) musí sa dodržiavať zníženie čistých nákladov o každú trhovú výhodu poskytovateľa, ktorú dosiahol z titulu poskytovania univerzálnej služby.

(3) Pri posudzovaní nákladovej efektívnosti sa berie do úvahy spôsob poskytovania univerzálnej služby, pričom za nákladovo efektívne poskytovanie univerzálnej služby sa považuje len také poskytovanie univerzálnej služby, ktorým poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie univerzálnej služby v kvalite podľa zákona, a to najmä podľa požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby (§ 41 zákona) a poštovej licencie, s najnižšími nákladmi, a to aj v prípadoch, keď sa poskytovateľ rozhodol pre iný spôsob poskytovania univerzálnej služby. Náklady, ktoré neboli vynaložené v súlade s nákladovo efektívnym poskytovaním univerzálnej služby, sa do čistých nákladov nezahŕňajú.

(4) Na účely určenia čistých nákladov poskytovateľa sa vypracuje komerčný scenár, ktorý popisuje, ako by sa poskytovateľ správal, ak by nemal povinnosť poskytovať univerzálnu službu. Komerčný scenár najmä identifikuje kontaktné miesta verejnej poštovej siete a prístupové miesta verejnej poštovej siete, ktoré by poskytovateľ neprevádzkoval (ďalej len „stratové pošty“), a nerentabilné lokality a skupiny užívateľov poštových služieb, v ktorých a ktorým by poštové služby neposkytoval alebo poskytoval v obmedzenom rozsahu, za iných podmienok a v inej kvalite (ďalej len „stratové lokality“). Komerčný scenár musí byť reálny a konkurencieschopný, potvrdzujúci snahu udržať si postavenie na trhu a zákazníkov a pri jeho vypracovaní sa

a) berie do úvahy, že ide o ten istý poštový podnik, ktorý si bez povinnosti univerzálnej služby plní svoje ďalšie záväzky a povinnosti vyplývajúce z uzavretých zmlúv,

b) uvedie, akým spôsobom, v akej kvalite a ktoré produkty a služby by tento poštový podnik za komerčných podmienok poskytoval a ako by zabezpečil doručovanie,

c) zohľadnia zmeny v týchto parametroch univerzálnej služby:

1. geografické podmienky a hustota osídlenia na relevantnom území,

2. frekvencia dodávania,

3. poskytované produkty a služby,

4. požadovaná kvalita služieb,

5. požadovaná hustota poštovej siete a

6. cenotvorba,

d) náležitá pozornosť venuje ohodnoteniu komerčného scenára, najmä vplyvu reakcie zákazníkov na dopyt po službách a vplyv na výnosy.

(5) Na účely určenia čistých nákladov poskytovateľa sa berú do úvahy skutočne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa, vychádzajúc z účtovníctva poskytovateľa vedeného v súlade s § 54 zákona.

(6) Čisté náklady sa vypočítajú ako rozdiel efektívne vynaložených čistých nákladov poskytovateľa a čistých nákladov, ktoré by dosiahol ten istý poskytovateľ bez povinnosti univerzálnej služby, vrátane započítania zmien vo výnosoch, zohľadnenia trhovej výhody a práva na primeraný zisk podľa vzorca

Vzorec 01

kde

ČNPUS – efektívne vynaložené čisté náklady poskytovateľa so zohľadnením zmien vo výnosoch,

ČNPBUS – čisté náklady poskytovateľa bez povinnosti poskytovať univerzálnu službu so zohľadnením zmien vo výnosoch, ktoré sú stanovené na základe komerčného scenára,

TV – trhová výhoda,

Zisk – právo na primeraný zisk.

(7) Rozdiel čistých nákladov poskytovateľa a čistých nákladov toho istého poskytovateľa, bez povinnosti poskytovať univerzálnu službu, sa vypočíta osobitne za jednotlivé prvky súvisiace s povinnosťami univerzálnej služby podľa vzorca

Vzorec 02

kde

a) NVPi – zmena nákladov a výnosov poskytovateľa za podaciu časť pôšt „i“, ktoré sú ovplyvnené zmenami v jednotlivých parametroch v komerčnom scenári podľa odseku 4 písm. c). Predpokladá sa, že poskytovateľ by podľa komerčného scenára neprevádzkoval stratové pošty a časť objemov podaja spolu s ich výnosmi a nákladmi by bola zaistená inými prístupovými alebo kontaktnými miestami (ďalej len „prevádzkované pošty“).

Pošta je považovaná za stratovú, ak dosiahla záporný výsledok hospodárenia, t. j. NCi > VCi, kde

NCi – celkové náklady pošty „i“ zistené z účtovníctva,

VCi – celkové výnosy z produktov predaných poštou „i“ zistené z účtovníctva.

NVPi sa za podaciu časť stratových pôšt a prevádzkovaných pôšt vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

kde

NPi – náklady na prevádzku podacej časti stratovej pošty „i“; nákladmi na podaciu časť pošty sa rozumejú náklady danej pošty znížené o osobné náklady doručovateľov,

VPi – výnosy z produktov a služieb predaných stratovou poštou „i“,

NZi – časť nákladov NPi, o ktoré sa zvýšia náklady prevádzkovaným poštám preberajúcim služby pôvodne poskytované poštou „i“,

VZi – časť výnosov VPi, o ktoré sa zvýšia výnosy prevádzkovaným poštám preberajúcim predaj produktov pôvodne predávaných poštou „i“.

b) NVDi – zmena nákladov a výnosov poskytovateľa vplyvom zmien parametrov podľa odseku 4 písm. c) na dodanie v nadväznosti na komerčný scenár. Predpokladá sa, že poskytovateľ by podľa komerčného scenára neposkytoval poštové služby v stratových lokalitách, prípadne by ich poskytoval v obmedzenom rozsahu, za iných podmienok a v inej kvalite. Táto zmena sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 04

kde

ONDi – zmena osobných nákladov doručovateľa za rajón „i“ v dôsledku zmien v doručovaní,

INi – iné náklady súvisiace so zmenami doručovania v rajóne „i“ (napr. nárast spotreby pohonných látok pri motorizovanom doručovaní),

VSi – zmena výnosov poskytovateľa vplyvom zmien v dodaní podľa komerčného scenára.

c) NPT – zmena v nákladoch na prepravu a triedenie produktov poskytovateľa v dôsledku zmien prepravnej siete a doručovania v komerčnom scenári.

d) NR – zmena v režijných nákladoch poskytovateľa v dôsledku zmeny v parametroch v nadväznosti na komerčný scenár.

(8) Trhová výhoda poskytovateľa (TVi) je finančne ohodnotená trhová hmotná a nehmotná výhoda plynúca poskytovateľovi z poskytovania univerzálnej služby. Hmotná výhoda je zohľadnená priamo vo vzorci výpočtu čistých nákladov podľa odseku 7, kde sa zohľadňujú zmeny v nákladoch a výnosoch. Nehmotná výhoda je najmä:

1. Daňová výhoda, ako napríklad oslobodenie univerzálnych služieb od dane z pridanej hodnoty.

2. Obchodné meno, označenie „pošta“ podľa § 8 ods. 8 zákona, ako aj ochranná známka. Na ocenenie tejto výhody sa bežne používa prístup úspory poplatkov za autorské práva alebo úspora marketingových nákladov („relief from royalty“).

3. Marketingový efekt. Označenie pôšt, dopravných prostriedkov a doručovateľov poskytovateľa predstavuje reklamnú plochu, ktorú poskytovateľ môže použiť na propagáciu svojej značky a služieb alebo ju prenajať.

4. Úspora z rozsahu a vyššia vyjednávajúca sila s dodávateľmi. Vzhľadom na navýšenie objemu celkových poskytovaných služieb vďaka poskytovaniu univerzálnej služby dosahuje poskytovateľ nižšie jednotkové náklady. Zároveň jeho zvýšená veľkosť mu umožňuje vyjednať s dodávateľmi výhodnejšie komerčné podmienky. Táto úspora predstavuje pre poskytovateľa výhodu pri poskytovaní ostatných služieb.

5. Iná výhoda poskytovateľa, ktorú možno kvantifikovať na základe údajov z účtovníctva, marketingových prieskumov a špecifických oceňovacích postupov ako zvýšenie dopytu po poštových službách a prístup na trh filatelie.

(9) Ziskom sa rozumie právo na primeraný zisk poskytovateľa, ktorý mu zabezpečí primeranú návratnosť vlastného kapitálu alokovaného na univerzálnu službu, alebo zisk určený na základe vývoja obvyklého podielu zisku na oprávnených nákladoch.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

Vyčíslenie nákladov za rok..........

Vzor

Príloha č. 4 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

Podklady potrebné na výpočet čistých nákladov

(1) Na výpočet čistých nákladov predloží poskytovateľ úradu v termíne do 31. augusta komerčný scenár vypracovaný v rozsahu a spôsobom podľa tejto prílohy a podľa odseku 4 prílohy č. 2 spolu s údajmi podľa odseku 2 tejto prílohy, a to za obdobie prvých šiestich mesiacov príslušného kalendárneho roka. Popis komerčného scenára obsahuje zoznam a presný údaj o počte stratových pôšt a stratových lokalít. V komerčnom scenári sa uvedie

a) k jednotlivým stratovým poštám náhradné prístupové miesto alebo kontaktné miesto, o ktorých sa predpokladá, že ich prostredníctvom by sa poskytovali služby poskytované týmito stratovými poštami, prípadne miesta na ukladanie zásielok,

b) popis zmeneného systému doručovania s vyčíslením dosahu na náklady,

c) zoznam lokalít alebo rozsah územia, kde bude fungovať sieť namiesto D+1 v režime D+2 až D+3 a popíše sa spôsob organizácie poštových kurzov, poštového platobného styku, dosah na počet kurzov a zabezpečenie ochrany doručovateľov.

Komerčný scenár sa zostavuje tak, aby bolo možné posúdiť, či je reálny, a zistiť jeho vplyv na každý parameter osobitne.

(2) Ku komerčnému scenáru sa priložia dokumenty obsahujúce tieto údaje:

a) zoznam stratových pôšt vo väzbe na požadovanú dostupnosť stanovenú v požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby a zoznam zostávajúcich prevádzkovaných pôšt; osobitne doložiť za I. polrok:

1. údaje o nákladoch a výnosoch za stratové pošty a za ďalej prevádzkované pošty podľa tabuľky č. 1,

2. údaje o predpokladanej zmene v nákladoch a výnosoch na zostávajúcich prevádzkovaných poštách podľa odseku 1 písm. a), a to podľa tabuľky č. 2,

3. údaje o objeme zásielok a realizovaných operáciách na stratových poštách podľa tabuľky č. 3,

4. charakteristiku stratových pôšt podľa tabuľky č. 4,

b) údaje za stratové lokality – doručovacie rajóny v štruktúre podľa tabuľky č. 5,

c) údaje o zmenách v nákladoch a výnosoch za jednotlivé časti procesov poskytovateľa a toho istého poskytovateľa bez povinnosti univerzálnej služby podľa tabuľky č. 6,

d) údaje umožňujúce ohodnotenie trhovej výhody podľa tabuľky č. 7.

K ohodnotenému komerčnému scenáru sa priloží hodnota čistých nákladov vypočítaná za každý prvok povinnosti univerzálnej služby osobitne podľa odsekov 6 a 7 prílohy č. 2. K údajom sa uvedú vysvetľujúce poznámky o ich zdroji, spôsobe výpočtu alebo inak potrebné informácie na rozhodovanie.

Náklady a výnosy stratových pôšt a prevádzkovaných pôšt poskytovateľa

Tabuľka č. 1

PSČPošta Výnosy v eurách Náklady spolu v eurách
  Univerzálna službaPoštový platobný stykInkasné platby obyvateľstvaSlužby v mene zmluvnej bankyVýplata dôchodkov a dávokTržby za predaj tovaruOstatné výnosy (vrátane súvisiacich výnosov)Výnosy spoluSpotrebovaný materiálSpotreba energieNáklady na predaj tovaruSlužby bez nájmuNájom na nebytové priestory a s ním súvisiace službyOsobné náklady zamestnancov bez doručovateľovOsobné náklady doručovateľovOdpisyOstatné náklady (vrátane súvisiacich nákladov)Náklady spolu
 Pošta i                   
 Pošta                   
 Pošta n                  
Spolu                   

Náklady a výnosy presunuté zo stratových pôšt na prevádzkované pošty

Tabuľka č. 2

Ukazovateľ: Presunuté výnosy pôšt v eurách Presunuté náklady pôšt v eurách
 Univerzálna službaPoštový platobný stykInkasné platby obyvateľstvaSlužby v mene zmluvnej bankyVýplata dôchodkov a dávokTržby za predaj tovaruOstatné výnosy
(vrátane súvisiacich výnosov)
Výnosy spoluSpotrebovaný materiálSpotreba energieNáklady na predaj tovaruSlužby bez nájmuNájom na nebytové priestory
a s ním súvisiace služby
Osobné náklady zamestnancov
bez doručovateľov
Osobné náklady doručovateľovOdpisyOstatné náklady (vrátane súvisiacich nákladov)Náklady spolu
Spolu pošty:                  

Objem podaných a dodaných zásielok a operácií realizovaných na stratových poštách – počet v kusoch

Tabuľka č. 3

Údaje za pošty: Podané zásielky Zásielky určené na dodanie Zmluvné operácie
 Obyčajné listové zásielky Slepecké zásielkyReklamné adresované zásielkyDoporučené a poistené listy, úradné zásielkyBalíky a poistené balíkyPoštové poukazyDobierkové a bankové zloženky, Eurogiro LetákyPodané ostatné zásielkyDodané listové zásielky, periodická tlač a RaZDoporučené a poistené listy, úradné zásielkyBalíky a poistené balíkyPoštové poukazyDodané noviny a časopisy – regionálne zmluvyDoručené letáky do schránkyExpresné zásielky vydané pri priehradke poštyVyplatené dôchodky a dávky pri priehradke Vyplatené dôchodky doručovateľomInkasné platby realizované pri priehradkeInkasné platby realizované doručovateľomBankové operácie vykonané v mene zmluvnej
banky
PSČ:Pošta                     
 Pošta i                     
 Pošta n                     
Spolu                      

Poznámka:

Údaje o objeme zásielok sa zistia zo štatistického zisťovania, ktoré vedie poskytovateľ univerzálnej služby. Tam, kde prevádzkové možnosti neumožňujú štatistické zisťovanie, možno údaje stanoviť alokáciou, výpočtom prostredníctvom výnosov, prípadne odhadom.

Podané ostatné zásielky sú: podané periodické zásielky, tlač, expresné zásielky.

Charakteristika stratových pôšt

Tabuľka č. 4

PSČPoštaCharakter pošty:
Podávacia (P)/dodávacia (D)
Otváracie hodiny pre verejnosť
– počet hodín týždenne
Vzdialenosť od najvzdialenejšieho odovzdacieho miesta k pošte v kmSpádová oblasť pošty – obshluhované obce Počet doručovacích rajónovz toho: počet motorizovaných rajónovPočet odovzdacích miest (domácností a organizácií)Pošta, ktorá prevezme spádovú
oblasť podľa komerčného scenára
 Pošta i        
 Pošta         
 Pošta n        

Údaje o doručovaní produktov a poskytovaní poštových služieb v lokalitách s prevažujúcim podielom pochôdzky

Tabuľka č. 5

PSČ pošty, ku ktorej patrí stratový doručovací rajónDoručovací rajónTyp doručovacieho rajóna z toho: dĺžka pochôdzky v kmDĺžka rajóna v km Počet odovzdacích miest Počet zásielok US Počet zásielok komerčných produktov a služieb Počet zásielok prijatých
doručovateľom
Využitie fondu pracovného času v % Prepočítaná
potreba
pracovného miesta (PM)
Dodané listy a RaZDodané doporučené a poistené listy, úradné zásielkyDodané balíky a poistené balíkyDodané letákyDodané poštové poukazyDodané dôchodky národného a okresného okruhu Dodaná tlač v predplatnomPredané ceniny a tovar doručovateľomObyčajné listové zásielky a RaZZapísané zásielkyIné komerčné produktyPM na pochôdzkuPM na produkty univerzálnej službyPM na komerčné produkty
 Rajón i                   
 Rajón                   
 Rajón n                   
Spolu xx  x               
  Čas potrebný na odovzdanie/prijatie zásielky            xxxx

Vysvetlivky k tabuľke č. 5:

Čas potrebný na odovzdanie alebo prijatie zásielky je normovaná spotreba času na manipuláciu so zásielkou v minútach na odovzdacom mieste.

Údaje o zmenách v nákladoch a výnosoch podľa zmien parametrov uvedených v komerčnom scenári za jednotlivé prvky a procesy v eurách

Tabuľka č. 6

Vplyv parametrov podľa odseku 4 písm. c) prílohy č. 2 a ich zmien na prvky/procesy: Poskytovateľ s povinnosťou
univerzálnej služby
Poskytovateľ bez povinnosti
univerzálnej služby
NákladyVýnosyNákladyVýnosy
Podacia časť pôšt    
Doručovanie x x
Preprava x x
Triedenie x x
Režijné náklady x x
Spolu    

Vyčíslenie trhovej výhody

Tabuľka č. 7

Nehmotná trhová výhoda v eurách
Daňová výhodaObchodná značkaMarketingový efektÚspora z rozsahu a vyššia vyjednávajúca sila s dodávateľmiIná nehmotná výhoda
     

Príloha č. 5 k vyhláške č. 63/2012 Z. z.

Výpočet výšky príspevku poštového podniku a podiel poskytovateľa podľa § 58 zákona

(1) Na účely určenia výšky príspevku poštového podniku úrad určí predbežné čisté náklady za obdobie prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka t, za ktorý sa uhrádzajú čisté náklady. Predbežné čisté náklady úrad určí v súlade s postupom na výpočet čistých nákladov podľa prílohy č. 2.

(2) Povinnosť platiť príspevok má každý poštový podnik, ktorý v kalendárnom roku t, za ktorý sa uhrádzajú čisté náklady, poskytoval zameniteľné poštové služby. Príspevok poštového podniku sa určí podľa vzorca

PiKFt = PPi x PČNt,

pričom

PiKFt 0,03 x OPPit,

kde

PiKFt – príspevok poštového podniku i do kompenzačného fondu za rok t z obratu poštového podniku z poskytovania zameniteľných poštových služieb,

PČNt – predbežné čisté náklady určené úradom za kalendárny rok t,

OPPit – predložený obrat poštového podniku zo zameniteľných služieb alebo obrat poskytovateľa z poskytovania služieb v rozsahu univerzálnej služby za obdobie prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka t,

PPi – podiel poštového podniku na trhu; PPi sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 05

(3) Na účely určenia podielu poštového podniku na trhu podľa § 58 ods. 1 zákona sa v roku 2012 použijú údaje o obrate za prvých šesť mesiacov roku 2012.

(4) Ak je rozdiel medzi sumou náhrady čistých nákladov univerzálnej služby a sumou predbežných čistých nákladov kladný, na účely doplnenia príspevkov do kompenzačného fondu sa príspevok poštového podniku dopočíta rovnakým postupom podľa odseku 2.

(5) Na účely doplnenia chýbajúcich prostriedkov v kompenzačnom fonde zo štátneho rozpočtu podľa § 58 ods. 5 oznámi úrad Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky výšku predbežných čistých nákladov, sumu príspevkov poštových podnikov a podiel poskytovateľa na príspevku.