Oznámenie č. 409/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-409
Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2013. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2013.

Pôvodný predpis 19.12.2012

409

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 9. októbra 2012 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z. a oznámenie č. 502/2011 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2013. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2013.

K oznámeniu č. 409/2012 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

(platné od 1. januára 2013)

[...]

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

[...]

Pravidlo 7

Oznámenie určitých osobitných požiadaviek

[...]

(3) Oznámenie

(a) [bez zmeny]

(b) Každé oznámenie uskutočnené podľa odseku (2) môže byť kedykoľvek vzaté späť. Oznam o späťvzatí bude adresovaný generálnemu riaditeľovi. Späťvzatie nadobudne účinok dňom jeho prijatia generálnym riaditeľom alebo v neskoršom dátume uvedenom v tomto ozname.

[...]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

Pravidlo 24

Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise

[...]

(2) Podanie; formulár a podpis

(a) Následné vyznačenie musí na medzinárodný úrad podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa, ale

(i) [zrušené]

[...]

9. KAPITOLA

OSTATNÉ USTANOVENIA

[...]

Pravidlo 40

Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia

[...]

(5) [zrušené]

[...]

Anglické znenie textu