Oznámenie č. 405/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-405
Čiastka 99/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 31.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Aktuálne znenie 31.12.2012

405

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. decembra 2012 č. MF/23779/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov na účel, aby sa ustanovili finančné výkazy v podobe, ktorá je vhodná aj na ich predkladanie do registra účtovných závierok v elektronickej podobe, a aby sa upravilo účtovanie o pôžičkách cenných papierov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. MF/23779/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie č. 593/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027014/2010-74 (oznámenie č. 537/2010 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24042/2011-74 (oznámenie č. 367/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

4. V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Zaistená položka súvahy sa vykáže v hodnote upravenej o hodnotu zaistenia a v poznámkach k príslušnej položke súvahy sa táto položka rozpíše na zabezpečovanú položku a zabezpečovací derivát. Poznámka má podobu tabuľky, ktorá sa zostavuje spôsobom podľa § 9 ods. 2 a 3.“.

5. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

6. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1) O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 47 ods. 9. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2) O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3) Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.“.

7. V § 33 ods. 2 písm. a) sa slovo „zabezpečený“ nahrádza slovami „alebo pôžička cenných papierov zabezpečené“.

8. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

9. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23779/2012-74

SÚVAHA obchodníka s cennými papiermi

VZOR 01 - Súvaha obchodníka s cennými papiermi

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23779/2012-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT obchodníka s cennými papiermi

VZOR 02 - Výkaz ziskov a strát obchodníka s cennými papiermi