Zákon č. 391/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-391

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

391

ZÁKON

z 27. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 28 ods. 3 písm. h) sa slová „na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.

2. V § 31 ods. 2 písm. w) sa slová „na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.