Zákon č. 350/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-350
Čiastka 88/2012
Platnosť od 23.11.2012
Účinnosť od 23.11.2012
Aktuálne znenie 23.11.2012

350

ZÁKON

z 29. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 36g sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce.“.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.