Nariadenie vlády č. 320/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-320
Čiastka 78/2012
Platnosť od 13.10.2012
Účinnosť od 15.10.2012
Aktuálne znenie 15.10.2012

320

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. októbra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 časti A písm. c) sa za slovo „roky“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy26) neustanovujú inak,“.

2. V prílohe č. 3 časti A písm. e) sa za šestnásty bod vkladá nový sedemnásty bod, ktorý znie:

17. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší sedemnásty bod až tridsiaty druhý bod sa označujú ako osemnásty bod až tridsiaty tretí bod.

3. V prílohe č. 3 časti B písm. d) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

4. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako piaty bod a šiesty bod.

4. V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

6. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší šiesty bod až štrnásty bod sa označujú ako siedmy bod až pätnásty bod.

5. V prílohe č. 3 časti E písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

6. V prílohe č. 3 časti F písm. c) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

7. V prílohe č. 3 časti H písm. d) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.

8. V prílohe č. 3 časti J písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.

Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

9. V prílohe č. 3 časti T písmeno b) znie:

b) certifikovaná pracovná činnosť po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)

1. klasifikačný systém v zdravotníctve

2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.


Robert Fico v. r.