Oznámenie č. 261/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-261
Čiastka 67/2012
Platnosť od 06.09.2012
Redakčná poznámka

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 2012 sa Grécko stalo zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Pôvodný predpis 06.09.2012

261

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 2012 sa Grécko stalo zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004, oznámenie č. 547/2004 Z. z. , oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z. a oznámenie č. 11/2012 Z. z.).

Grécko oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 a 52 a určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 261/2012 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého dňa 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Grécko:

a) Dohovor pre Grécko nadobudol platnosť 1. júna 2012.

b) Ratifikačná listina Grécka obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Grécku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať iba prostredníctvom ústredného orgánu.

c) Podľa článku 29 dohovoru Grécko určilo ústredný orgán:

Ministry of Justice

Transparency and Human Rights

Directorate of Legislative Coordination and of Special International Legal Relations.“.