Oznámenie č. 257/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-257
Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Pôvodný predpis 01.09.2012

257

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2012 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.