Oznámenie č. 215/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Macedónskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-215
Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 2011 v súlade s článkom 12.

Pôvodný predpis 26.07.2012

215

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 2011 bola v Struge podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Macedónskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia.

Dohoda nadobudla platnosť 26. augusta 2011 v súlade s článkom 12.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.