Zákon č. 189/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-189

(v znení č. 251/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 45/2012
Platnosť od 29.06.2012
Účinnosť od 01.09.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, a okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2012.

Aktuálne znenie 01.09.2012

189

ZÁKON

z 20. júna 2012,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja

(1) Na osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, sa nevzťahuje § 9 až 14 a 41.

(2) Elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW osobou podľa odseku 1 sa považuje za elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e).“.

2. V § 44 sa za číslo „12“ vkladá čiarka a slová „15a“.

3. Za § 48d sa vkladá § 48e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2012

(1) Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, a ktorá postupuje podľa § 9 až 14 predpisu účinného od 1. januára 2012, sa na účely tohto zákona od 1. augusta 2012 považuje za osobu podľa § 15a predpisu účinného od 1. augusta 2012.

(2) Osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny podľa § 11 predpisu účinného do 31. júla 2012 vydané platiteľovi dane z elektriny, ktorý vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, platí do 31. júla 2012; toto osvedčenie je tento platiteľ dane z elektriny povinný zaslať príslušnému colnému úradu najneskôr do 31. augusta 2012.

(3) Ak osoba, ktorá chce vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrábať elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, požiadala colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny podľa § 11 ods. 1 predpisu účinného do 31. júla 2012 a konanie o tejto žiadosti nebolo právoplatne ukončené do 31. júla 2012, colný úrad túto osobu považuje za osobu podľa § 15a predpisu účinného od 1. augusta 2012.“.

Čl. III

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z. a zákona č. 136/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2.“.

2. V § 4 v ods. 1 písmenách b) a c) sa za slová „za kalendárny mesiac“ vkladajú slová „alebo v prípade malého zdroja11a) za kalendárny rok,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 2 písm. b) 44. bod zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 189/2012 Z. z.“.

3. V § 14a ods. 3 prvá veta znie:

„Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny štvrťrok prostredníctvom pohonných látok s obsahom biopalív, pričom minimálny obsah biopalív v každom litri jednotlivého druhu pohonných látok je ustanovený v prílohe č. 1, najviac však v množstve ustanovenom v technickom predpise upravujúcom kvalitu pohonných látok,17e) ak tento zákon v odseku 11 neustanovuje inak.“.

4. § 14a odsek 4 znie:

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka podať colnému úradu hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len „hlásenie“), a to na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky údaje z hlásení poskytne ministerstvu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“), a to do 60 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý bolo podané hlásenie colnému úradu.“.

5. V § 14a sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) minerálny olej, ktorým je lodná prevádzková látka podľa osobitného predpisu.17ha)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ha znie:

17ha) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.“.

6. § 14a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak sa na trh uvádza pohonná látka s obsahom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i), plnenie povinností podľa odseku 1 je možné zabezpečiť aj prostredníctvom biopaliva podľa § 2 ods. 4 písm. i).“.

7. V § 14b ods. 6 sa slová „Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom životného prostredia“.

8. V § 14d ods. 5 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

9. V § 14d ods. 6 sa slová „ďalšie dva roky“ nahrádzajú slovami „ďalších päť rokov“.

10. Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2012

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, ktoré bolo vydané do 1. augusta 2012, sa predlžuje na päť rokov od jeho vydania, ak o to do 31. decembra 2012 odborne spôsobilá osoba požiada ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia po doručení žiadosti údaje upraví v registri odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu.“.

11. V prílohe č. 1 v tabuľke č. 1 sa slová „2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49“ nahrádzajú slovami „2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19“ a v tabuľke č. 2 sa slová „2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49“ nahrádzajú slovami „2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49“.

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

2. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno x).

Doterajšie písmeno y) sa označuje ako písmeno x).

3. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).

4. V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).

5. § 51b sa vypúšťa.

6. V § 51c ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na správu dane z emisných kvót“.

7. Za § 52o sa vkladá § 52p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52p

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012

(1) Ustanovenia § 51b v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú pri podávaní daňového priznania k dani z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roka 2012, pričom ustanovenie § 52j ods. 9 sa neuplatní.

(2) Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. x) a § 13 ods. 2 písm. j) v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú na výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2011 podľa osobitného predpisu59h) plynúce povinnému účastníkovi schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) pričom ustanovenie § 52j ods. 8 sa neuplatní. Výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu59h) plynúce povinnému účastníkovi schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) sú súčasťou základu dane. Výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu59h) plynúce do 29. júna 2012 povinnému účastníkovi schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) sú súčasťou základu dane pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 29. júni 2012. Ak tieto výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu59h) plynúce do 29. júna 2012 neboli súčasťou základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom do 29. júna 2012 a nie sú súčasťou základu dane z emisných kvót, daňovník je povinný zahrnúť ich do základu dane v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období.

(3) Ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c), § 21 ods. 2 písm. l) a § 51c ods. 2 v znení účinnom do 29. júna 2012 sa uplatnia na daňovú povinnosť k dani z emisných kvót, ktorá vznikla za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roka 2012, pričom ustanovenie § 52j ods. 10 sa neuplatní.

(4) Ak daňovník zaplatil preddavky na daň z emisných kvót na rok 2012, uplatní sa primerane postup podľa § 42 ods. 13.“.

Čl. V

Zákon č. 468/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:

V čl. XI sa slová „1. augusta 2012“ nahrádzajú slovami „1. júla 2013“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, a okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2012.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.