Opatrenie č. 136/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-136
Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Účinnosť od 30.04.2012
Aktuálne znenie 30.04.2012

136

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. apríla 2012,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 je 9 432 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2012.


Ján Richter v. r.