Redakčné oznámenie č. r1/c82/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-c82-r1
Čiastka 82/2011
Platnosť od 02.08.2011
Pôvodný predpis 02.08.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 223/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V čl. I dvanástom bode v § 5 ods. 4 písm. b) nad slovom „osoby“ má byť umiestnený odkaz 11 a v odseku 6 na konci nad slovom „predpisu“ má byť umiestnený odkaz 12. V čl. VI dvadsiatom šiestom bode v § 23a má byť posledný odsek označený ako odsek 5.