Redakčné oznámenie č. r1/c50/2011 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 300/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-c50-r1
Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011
Pôvodný predpis 01.06.2011

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska č. 300/2004 Z. z.

Pri uvedení dátumu podpisu dohody majú byť namiesto slov „13. mája 2002“ správne uvedené slová „30. mája 2002“.