Oznámenie č. 68/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej 12. septembra 1989 v Belehrade vo vzťahu k Macedónskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-68
Čiastka 25/2011
Platnosť od 18.03.2011
Pôvodný predpis 18.03.2011

68

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej 12. septembra 1989 v Belehrade (oznámenie č. 89/1991 Zb.) vo vzťahu k Macedónskej republike sa skončila 7. marca 2011.

Ukončenie platnosti uvedenej dohody schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 220 z 10. marca 2004.