Oznámenie č. 565/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-565
Čiastka 155/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Aktuálne znenie 01.01.2013

565

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.) a opatrenia č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.) a opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa písmeno c).

2. V § 4 ods. 4 písm. a), § 10 ods. 22, § 10 ods. 28 písm. a), § 14 ods. 11 písm. c) a d), § 15 ods. 1, § 16 ods. 3, § 16a ods. 3, § 19 ods. 4 písm. a) a § 20 ods. 8 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „šiesteho“.

3. V § 4 ods. 6 písm. e) prvý až šiesty bod znejú:

„1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy,

4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,

5. tvorbu sociálneho fondu,

6. ostatné výdavky,“.

4. V § 4 odsek 9 znie:

„(9) Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu4) ako aj ďalšie výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 6 písm. e) prvého až piateho bodu.“.

5. V § 7 ods. 3 sa slovo „šiesteho“ nahrádza slovom „piateho“.

6. V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nespotrebované zásoby podľa § 11 ods. 8“.

7. V § 9 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Dlhodobý finančný majetok sa člení na

a) podielové cenné papiere12) a podiely vyjadrujúce podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach a družstvách, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy,

b) dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti, napríklad dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou (kupónové dlhopisy), dlhopisy, pri ktorých je úrokový výnos určený rozdielom medzi menovitou hodnotou a ich nižším emisným kurzom (diskontované cenné papiere) a zmenky,

c) realizovateľné cenné papiere a podiely, napríklad náložný list, skladiskový list,

d) termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

e) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

f) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(4) Cenné papiere sa podľa charakteru členia na

a) majetkové cenné papiere, napríklad akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy,

b) dlhové cenné papiere, napríklad dlhopisy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky,

c) dispozičné cenné papiere, napríklad náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy.

(5) Cenné papiere sa členia z hľadiska dosahovaných výnosov z nich na

a) cenné papiere s pevným výnosom, pri ktorých je výnos určený vopred, napríklad kupónové dlhopisy, diskontované cenné papiere,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom, pri ktorých je výnos určený na základe premenlivej veličiny (výška zisku), napríklad akcie, podielové listy.“.

8. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Cenné papiere sa ďalej členia na

a) cenné papiere určené na obchodovanie,

b) cenné papiere držané do splatnosti,

c) realizovateľné cenné papiere.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

9. V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Za nehmotný majetok sa považujú najmä

a) výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn,

b) softvér,

c) oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.“.

10. V § 10 odsek 11 znie:

„(11) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu14) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu14), možno zaradiť do dlhodobého majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Ak sa takýto nehmotný majetok nezaradí do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu.“.

11. V § 11 ods. 1 a 7 sa vypúšťajú slová „alebo druhého bodu“.

12. V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) prevádzkové látky sa účtujú veci, pomôcky a hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby,“.

13. V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú určené vnútorným predpisom účtovnej jednotky na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, sa v priebehu účtovného obdobia neúčtujú v knihe zásob.“.

14. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Cenné papiere

(1) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je držaný za účelom vykonania obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom horizonte.

(2) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier, ktorý má určenú splatnosť, a pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a zámer držať ho do doby splatnosti.

(3) Ako realizovateľný cenný papier sa účtuje cenný papier, pri ktorom spravidla v okamihu obstarania nie je známy zámer účtovnej jednotky. Realizovateľný cenný papier nie je určený na obchodovanie a nie je cenným papierom držaným do splatnosti.

(4) Cenné papiere okrem cenných papierov určených na obchodovanie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(5) Cenné papiere určené na obchodovanie sa pri prvotnom účtovaní oceňujú reálnou hodnotou.

(6) Obstaranie cenných papierov sa účtuje v knihe finančného majetku a v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. g). Príjem z predaja cenných papierov sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ktorý sa v rámci uzávierkových účtovných operácií upraví podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)

(7) Podielové cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka podiel menší ako 20 % sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňujú reálnou hodnotou. Zmena v ocenení sa účtuje ako zvýšenie alebo zníženie hodnoty v knihe finančného majetku.

(8) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy.

(9) Za úrokový výnos sa považuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou (diskont).

(10) Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje ako zníženie alebo zvýšenie ich hodnoty v knihe finančného majetku. Pri diskontovaných cenných papieroch je zmena v ocenení reálnou hodnotou súčasťou úrokového výnosu.

(11) Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zistí, že došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého finančného majetku, pričom toto zníženie nemá trvalý charakter, a cenné papiere sa nepreceňujú na reálnu hodnotu, ani sa neoceňujú metódou vlastného imania, zmena hodnoty sa v knihe finančného majetku neúčtuje.

(12) Pri ocenení metódou vlastného imania sa postupuje tak, že podiel na základnom imaní, ktorý je pri obstaraní ocenený obstarávacou cenou, sa pri ocenení ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upravuje na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podiel na základnom imaní. Zmena v ocenení sa účtuje ako zvýšenie alebo zníženie hodnoty podielu v knihe finančného majetku. Podiel na základnom imaní sa ocení nulou, ak hodnota zodpovedajúca miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní je rovná alebo menšia ako nula.“.

15. V § 14 ods. 7 sa za slovo „Slovenska29a)“ vkladajú slová „(ďalej len „referenčný kurz“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.“.

16. V § 17 odsek 6 znie:

„(6) Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb v cudzej mene sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu splatnosti. Ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky. Ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene, úhrada dohodnutej platby v cudzej mene sa zaúčtuje v peňažnom denníku prepočítaná na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Kurzové rozdiely vznikajúce pri jednotlivých splátkach sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.“.

17. V § 19 odsek 1 znie:

„(1) V knihe pohľadávok sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V knihe záväzkov sa účtuje daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty. Pri dani z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa k obdobiu, v ktorom mala byť účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty a v knihe záväzkov sa účtuje, ak výsledným vzťahom voči správcovi dane je povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty35a), pričom platba záväzku alebo inkaso pohľadávky sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.“.

18. V § 20 ods. 10 sa vypúšťajú čiarka a slová „ak účtovná jednotka nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona“.

19. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Cudzia mena

(1) Pri kúpe cudzej meny za eurá sa prírastok cudzej meny prepočíta kurzom, ktorý bol použitý pri nákupe tejto cudzej meny alebo referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu. Pri kúpe cudzej meny za inú cudziu menu sa prírastok cudzej meny uvedie ako hodnota úbytku inej cudzej meny v eurách alebo sa prírastok cudzej meny prepočíta referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu.

(2) Pri úbytku rovnakej cudzej meny v hotovosti a z účtov v bankách možno pri prepočte cudzej meny na eurá použiť ocenenie referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku peňažných prostriedkov sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku peňažných prostriedkov.

(3) Ak je úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, pri prepočte úhrady záväzku na eurá sa použije rovnaký spôsob, aký sa použije pri úbytku cudzej meny podľa odseku 2.

(4) Cudzia mena v hotovosti a na účtoch v bankách sa prepočíta na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa § 4 ods. 4.

(5) Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 a § 17 ods. 6.

(6) Pri zúčtovaní preddavku poskytnutého alebo prijatého v priebehu účtovného obdobia sa pri prepočte použije kurz, ktorým bol preddavok ocenený pri jeho poskytnutí alebo prijatí.

(7) Prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa v účtovnej závierke vykazujú ocenené kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.“.

20. V § 23 ods. 1 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „druhého“.

21. Za § 23c sa vkladajú § 23d až 23f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠23d

Osobitné ustanovenia k zostaveniu účtovnej závierky za rok 2012

(1) Vzor Výkazu o príjmoch a výdavkoch vrátane vysvetliviek k zostaveniu účtovnej závierky za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Vzor Výkazu o majetku a záväzkoch vrátane vysvetliviek k zostaveniu účtovnej závierky za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 4.

§ 23e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

(1) Dlhodobý hmotný majetok, ktorý účtovná jednotka odpisovala podľa odpisového plánu zostaveného podľa osobitného predpisu4), sa odpíše podľa doterajšieho predpisu.

(2) Vzory výkazov podľa § 23d je možné po prvýkrát použiť už pri zostavení účtovnej závierky za rok 2011.

§ 23f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Vzory výkazov v znení účinnom od 1. januára 2013 vrátane vysvetliviek sa použijú po prvýkrát pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013.“.

22. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

23. Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 3 a 4, ktoré tvoria prílohy č. 3 a 4 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem bodov 2 až 5, 10, 11, 20 a 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 kopatreniu č. MF/26567/2011-74

VZOR

Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve

vzor 01

Vysvetlivky k Výkazu o príjmoch a výdavkoch

V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných prehľadov peňažného denníka.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26567/2011-74

VZOR

Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve

vzor 02

Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch

1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.

2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.

3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.

4. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.

5. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.

6. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.

7. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.

8. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách alebo z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

9. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.

10. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.

11. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

12. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.

13. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a v tomto riadku sa vykazuje aj zostatok sociálneho fondu.

14. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.

15. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

16. V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26567/2011-74

VZOR

Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve

vzor 03

Vysvetlivky k Výkazu o príjmoch a výdavkoch

1. V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných položiek peňažného denníka.

2. V riadku 08 sa vykazuje aj tvorba sociálneho fondu.

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/26567/2011-74

VZOR

Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve

vzor 04

Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch

1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.

2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.

3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.

4. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.

5. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.

6. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.

7. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.

8. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách alebo z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom platným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

9. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.

10. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.

11. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

12. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.

13. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a v tomto riadku sa vykazuje aj zostatok sociálneho fondu.

14. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.

15. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

16. V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.