Oznámenie č. 52/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-52
Čiastka 20/2011
Platnosť od 01.03.2011
Pôvodný predpis 01.03.2011

52

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2010 Luxemburské veľkovojvodstvo a 1. januára 2011 Rumunsko a Španielske kráľovstvo sa stali zmluvnými stranami Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004, oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z. a oznámenie č. 25/2011 Z. z.).

Luxemburské veľkovojvodstvo oznámilo svoje vyhlásenia k článkom 23, 26 a 52 a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Rumunsko oznámilo svoje vyhlásenia k článkom 23, 26, 34 a 52, uplatnilo výhradu k článku 55 dohovoru a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Španielske kráľovstvo oznámilo svoje vyhlásenie k článku 34, uplatnilo výhradu k článku 55 a zároveň určilo ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 52/2011 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehl?ad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopíňa takto:

„Luxemburské veľkovojvodstvo:

a) Dohovor pre Luxemburské veľkovojvodstvo nadobudol platnosť 1. decembra 2010.

b) Ratifikačná listina Luxemburského veľkovojvodstva obsahuje toto vyhlásenie:
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Luxemburgu použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa článku 29 Luxembursko určilo ústredný orgán „Parquet général“.

Rumunsko:

a) Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. januára 2011.

b) Ratifikačná listina Rumunska obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Žiadosti podľa článku 34 sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti, prípadne národného orgánu na ochranu práv detí.
Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Rumunsku použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Rumunsko si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území v zmysle článku 55 dohovoru.

c) Podľa článku 29 dohovoru Rumunsko určilo ako ústredný orgán na vykonávanie úloh dohovoru Národný orgán na ochranu práv dieťaťa.
Podľa článku 40 ods. 3 dohovoru je orgánom na vydávanie osvedčení súd mesta Bukurešť.
Podľa článku 44 sa žiadosti zasielajú len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti a žiadosti podľa článku 33 sa zasielajú prostredníctvom Národného orgánu na ochranu práv dieťaťa.

Španielske kráľovstvo:

a) Dohovor pre Španielske kráľovstvo nadobudol platnosť 1. januára 2011.

b) Ratifikačná listina obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
Španielske kráľovstvo si vyhradzuje, aby sa postup podľa ustanovení týkajúci sa orgánov Gibraltaru v určitých medzinárodných zmluvách (2007) schválených Španielskom a Spojeným král?ovstvom 19. decembra 2007 vzťahoval aj na Haagsky dohovor z 19. októbra 1966 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.
Žiadosti podľa článku 34 sa smú zasielať len prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Španielske kráľovstvo vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k takému majetku jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 dohovoru.

c) Podľa článku 29 dohovoru Španielsko určilo ústredný orgán:
Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnoprávnu spoluprácu Ministerstva spravodlivosti
/Dirección General de Cooperación Jurídica International/
C/San Bernardo 62/
28071 Madrid.“.