Oznámenie č. 370/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-370
Čiastka 118/2011
Platnosť od 29.10.2011
Účinnosť do 31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Pôvodný predpis 29.10.2011

370

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle http://www.finance.gov.sk/.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.) a opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa za slová „predchádzajúce účtovné obdobie“ vkladajú slová „v eurocentoch alebo“.

2. V § 3 odsek 5 znie:

„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok.“.

3. Za § 4bc sa vkladá § 4bd, ktorý znie:

㤠4bd

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.“.

4. V prílohe č. 3 časti A. písmeno c) znie:

„c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,“.

5. V prílohe č. 3 časti S. Peňažné toky z investičnej činnosti sa vypúšťa položka B. 11.

Doterajšie položky B. 12. až B. 20. sa označujú ako položky B. 11. až B. 19.

6. V prílohe č. 3 časti S. Peňažné toky z finančnej činnosti sa vypúšťa položka C. 2. 8.

Doterajšie položky C. 2. 9. a C. 2. 10. sa označujú ako položky C. 2. 8. a C. 2. 9.

7. V prílohe č. 3 časti T. Peňažné toky z investičnej činnosti sa vypúšťa položka B. 11.

Doterajšie položky B. 12. až B. 20. sa označujú ako položky B. 11. až B. 19.

8. V prílohe č. 3 časti T. Peňažné toky z finančnej činnosti sa vypúšťa položka C. 2. 8.

Doterajšie položky C. 2. 9. a C. 2. 10. sa označujú ako položky C. 2. 8. a C. 2. 9.

9. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá je prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

VZOR POZNÁMKY

TABUĽKY