Zákon č. 37/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-37
Čiastka 17/2011
Platnosť od 17.02.2011
Účinnosť od 01.03.2011
Aktuálne znenie 01.03.2011

37

ZÁKON

z 1. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písmeno c) znie:

c) ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať,“.

2. V § 11 ods. 5 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva“.

3. V § 11 ods. 11 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva“.

4. V § 13 odsek 5 znie:

(5) Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem prepisov poskytne ministerstvo školstva školám podľa tohto zákona na základe ich objednávky bezplatne.“.

5. V § 24 ods. 6 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.

6. V § 38 ods. 1 sa slová „§ 55 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 18“.

7. V § 55 ods. 7 sa za slová „na vysvedčení“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

8. V § 55 ods. 8 sa za slová „na vysvedčení“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

9. V § 55 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

(10) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(11) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných učilíšť sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“.

Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 12 až 22.

10. V § 57 ods. 3 sa za slová „odo dňa“ vkladajú slová „získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa“.

11. V § 63 ods. 1 sa slová „na tlačive schválenom“ nahrádzajú slovami „na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený“.

12. V § 64 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zriaďovateľ strednej školy predloží na vyjadrenie samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 15. júla návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.“.

13. V § 110 ods. 5 sa za slová „§ 49 až 53,“ vkladajú slová „§ 55 ods. 10,“.

14. V § 110 ods. 6 sa slová „§ 54 až 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 až 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.

15. V § 111 ods. 5 sa za slová „§ 49 až 53,“ vkladajú slová „§ 55 ods. 10,“.

16. V § 111 ods. 6 sa slová „§ 54 až 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 až 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.

17. § 150 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.“.

18. V § 161 ods. 2 sa slová „roku 2011/2012“ nahrádzajú slovami „roku 2014/2015“.

19. Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:

㤠161a

Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2011/2012 najneskôr do 31. marca 2011.“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.


Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.