Opatrenie č. 338/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-338
Čiastka 107/2011
Platnosť od 19.10.2011
Účinnosť od 15.11.2011
Aktuálne znenie 15.11.2011

338

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 6. októbra 2011,

ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 3 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 písm. a), b) a c) zákona je uvedený v prílohe.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.


Ján Figeľ v. r.


Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

VZOR