Ústavný zákon č. 330/2011 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-330
Čiastka 106/2011
Platnosť od 18.10.2011
Účinnosť od 18.10.2011
Aktuálne znenie 18.10.2011

330

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 13. októbra 2011

o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

(1) Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2010 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 10. marca 2012.


Čl. 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.