Nariadenie vlády č. 275/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-275
Čiastka 89/2011
Platnosť od 26.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.
Znenie 01.09.2011

275

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

(1) Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

(2) Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov môže byť v súlade s osobitným predpisom13)

a) škola s právnou subjektivitou,

b) zriaďovateľ školy,14)

c) fyzická osoba – podnikateľ15) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky formou distribúcie.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa má poskytnúť pomoc,

b) charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,

c) informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,

d) informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,

e) informácia o cene mliečneho výrobku,

f) protokol o zložení mliečneho výrobku vydaný schváleným laboratóriom,16) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti na účely dôkazu parametrov podľa osobitného predpisu,16a)

g) úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),

h) zoznam škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b) a c), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky, a formu ich distribúcie,

i) doklad, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,

j) kópia zmluvy o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c),

k) písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu školy, že škola dodrží množstvo mliečneho výrobku na žiaka podľa § 2 ods. 1, v prípade, ak má škola viac ako jednu formu distribúcie,

l) technická dokumentácia predajného automatu s opisom mechanizmu predaja mliečnych výrobkov, ak uchádzač podľa odseku 2 bude distribuovať mliečne výrobky prostredníctvom predajného automatu.

(4) Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre

a) oznámiť údaje o množstve zabezpečovaných mliečnych výrobkov za uplynulý mesiac podľa jednotlivých škôl v písomnej a elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,

b) oznámiť bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov,

c) predložiť do 31. marca kalendárneho roka zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa majú zabezpečiť pre nasledujúci rok, spolu s údajmi podľa odseku 3 písm. e) a f),

d) oznámiť zmenu formy distribúcie mliečnych výrobkov pred začiatkom príslušného obdobia podľa § 4 ods. 1, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).

(5) Uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je povinný písomne platobnej agentúre oznámiť uzatvorenie a ukončenie zmluvy podľa odseku 3 písm. j) medzi ním a príslušnou školou najneskôr do piatich dní od tejto skutočnosti.

(6) Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci školský rok o mliečne výrobky podáva uchádzač platobnej agentúre najneskôr do 31. marca kalendárneho roka spolu s prílohami podľa odseku 3 písm. a) až f) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Príloha č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.“.

2. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:

a) zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov podľa jednotlivých škôl v písomnej a elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,

b) hlásenia škôl o spotrebe mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, počet žiakov a počet školských dní spolu s vyhlásením podľa osobitného predpisu18) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, ak ide o uchádzača podľa § 3 ods. 2 písm. c),

c) účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.“.

3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci uchádzača poskytujúceho mliečne výrobky prostredníctvom predajných automatov, prílohou k tejto žiadosti sú:

a) výstupné zostavy z predajných automatov za príslušné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, ich cene a informácie o spôsobe platby žiakmi,

b) účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

P. č.Názov výrobkuKategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1.plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,11220,06
2.plnotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/vrecko 1 l250 ml0,11220,05
3.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,11220,03
4.polotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/fľaša 1 l250 ml0,11220,05
5.polotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIvrecko 1 l250 ml0,11220,04
6.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,11220,18
7.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,11220,22
8.polotučné mlieko ochutené s vitamínmiItéglik 200 ml200 ml0,11220,28
9.zakysané plnotučné mliekoItéglik 200 g200 g0,08710,11
10.acidofilné mlieko 3,6 %Itéglik 230 ml230 ml0,10320,11
11.acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 ml250 ml0,11220,17
12.bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,10890,14
13.jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,06260,20
14.jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,06760,25
15.jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,07510,26
16.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrouItéglik 120 g 120 g0,04820,22
17.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrouItéglik 200 g200 g0,08640,25
18.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutenýIItéglik 120 g120 g0,05040,25
19.jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06130,22
20.jogurt ochutený
so zníženým obsahom tuku
IItéglik 150 g150 g0,07350,23
21.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06130,23
22.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,07110,28
23.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,07290,32
24.jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,10100,21
25.bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,11270,24

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Iveta Radičová v. r.