Redakčné oznámenie č. r1/c41/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-c41-r1
Čiastka 41/2010
Platnosť od 10.03.2010
Pôvodný predpis 10.03.2010

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb

V § 3 ods. 1 písm. i) má byť namiesto odkazu na poznámku pod čiarou 2 správne uvedený odkaz na poznámku pod čiarou 3.