Nariadenie vlády č. 81/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-81
Čiastka 43/2010
Platnosť od 13.03.2010 do31.07.2014
Účinnosť od 15.03.2010 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Znenie 15.03.2010

81

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 časti 2 stĺpci g pre referenčné čísla 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 a 56 sa slová „31. 12. 2009“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2010“.

2. Príloha č. 17 sa dopĺňa bodom 66, ktorý znie:

„66. Smernica Komisie 2009/159/EÚ zo 16. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 336, 18. 12. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010.


Robert Fico v. r.