Nariadenie vlády č. 78/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-78
Čiastka 42/2010
Platnosť od 11.03.2010
Účinnosť od 15.03.2010
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010 a stráca platnosť 31. augusta 2010.

Aktuálne znenie 15.03.2010

78

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2010,

ktorým sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka (ďalej len „jednorazová podpora“) podľa osobitného predpisu.1)

§ 2

Žiadosť o jednorazovú podporu

(1) Žiadosť o jednorazovú podporu predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) osoba,3) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť4)na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Žiadosť o jednorazovú podporu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, predkladá žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30. apríla 2010.

(3) Prílohou k žiadosti o jednorazovú podporu je potvrdenie o počte kráv k 31. marcu 2010 vydané centrálnym registrom zvierat5) pre žiadateľa, ktorý je zároveň držiteľom individuálnej kvóty mlieka.6)

§ 3

Vyplatenie jednorazovej podpory

(1) Suma jednorazovej podpory vypočítanej na dojnicu podľa osobitného predpisu1) sa uverejní do 15. mája 2010 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Informácia o sume vyplatenej jednorazovej podpory jednotlivým žiadateľom sa uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 31. augusta 2010.


§ 4

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonáva právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.

§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010 a stráca platnosť 31. augusta 2010.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 78/2010 Z. z.

Žiadosť o vyplatenie jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka

Vzor

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 78/2010 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Komisie (EÚ) č.1233/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009).

2) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

3) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

4) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009.

5) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

6) Čl. 65 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.