Oznámenie č. 72/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-72
Čiastka 38/2010
Platnosť od 09.03.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 2007 v súlade s článkom 23 ods. 1.

Pôvodný predpis 09.03.2010

72

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 2007 v súlade s článkom 23 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.