Oznámenie č. 555/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-555
Čiastka 198/2010
Platnosť od 30.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis 30.12.2010

555

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 21. decembra 2010 č. 20786//2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Výnos upravuje rozsah, podmienky a výšku poskytovaných dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2011.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.